РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 
 
Търсене По Категория
   
търси

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ,НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ПЛОВДИВ,УЛ.
Начална дата: 27.05.2019г.
Крайна дата: 27.06.2019г.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.524.621.4.15 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и четири, точка шестотин двадесет и едно, точка 4, точка петнадесет/, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралните карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с последно изменение със Заповед:КД-14-16-307/15.02.2010г на Началник на СГКК, с адрес на имота: гр.Пловдив, ул. „ Асеновградско шосе“№4-Д, бл.3, ет.4, ап.20, като самостоятелния обект се намира в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с 56784.524.621, с предназначение на обекта: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, с посочена в документа площ: 63.00 кв.м /шейсет и три квадратни метра/, с прилежащи части: изба №19, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 56784.524.621.4.11, под обекта - 56784.524.621.4.10 и над обекта - 56784.524.621.4.20, а по титул за собственост имотът представлява АПАРТАМЕНТ № 20 /двадесет/, на четвърти етаж /трети жилищен/, етаж от блок 3 /три/, кота +8.55, със застроена площ 63.кв.м, състооящ се от дневна-столова-готварна, една спалня, дрешник, антре, баня, тоалетна, една тераса, при граници на етажа: апартамент 16, апартамент19, асансьор, отдолу апартамент 15, ведно с 2.05 % идеални части от общите части на сградата, ведно с изба № 19, в сутеренния етаж на сградата, кота – 4, със застроена площ от 7.23 кв.м, при граници: изба 18, изба 20 и коридор, отгоре – офис 3, ведно с 0.24 % идеални части от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху дворно място, който апартамент е построен в дворно място, съставляваящо УПИ II – 549, 617 – обществено и жилищно строителство, от квартал 1 по плана на ЖК ТРАКИЯ II /втора част/, с площ 18 128 кв.м, при граници : ул.“ Асеновградско шосе“, УПИ I – 549, 619 – Общ. Застрояване, УПИ VII – 549 – общ. И жил. Застрояване, УПИIV – 617 – спортна дейност,/ колодрум/, хотел и улица - тупик, с административен адрес: гр.Пловдив, ул.“ Асеновградско шосе“№ 4, ЖК Тракия II /втора част
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩИ СЕ В С. ИСКРА
Начална дата: 27.05.2019г.
Крайна дата: 27.06.2019г.

Дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот III - 863 (три римско - осемстотин шестдестет и три) от кв. 56 (петдесет и шест) по плана на с.Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, цялото с площ от 780 (седемстотин и осемдесет) кв.м., с приложена дворищна и неприложена улична регулация, при граници: улица, дере, УПИ II - 862 и УПИ IV - 864, ведно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 72 (седемдесет и два) кв.м., паянтова стопанска сграда със застроена площ от 54 (петдесет и четири) кв.м. и навес с площ от 30 (тридесет) кв.м.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - ГР. СОПОТ, УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" № 86, БЛ. 9, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 5
Начална дата: 10.05.2019г.
Крайна дата: 10.06.2019г.

НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника АТАНАСКА ИВАНОВА ГЕМОВА, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 68080.504.2.1.11 /шестдесет и осем хиляди и осемдесет .петстотин и четири .две. едно. единадесет/, находящ се в гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД -18-8/ 11.03.2011 г. на Изпълнителния Директор на АГКК - без изменения/, с адрес на имота: гр. Сопот, п.к.4330, ул."Иван Вазов ' № 86, бл. 9, вх. 'Б', ет. 2, ап. 5, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68080.504.2 /шестдесет и осем хиляди и осемдесет .петстотин и четири.две/, с предназначение на самостоятелния обект-жилище, апартамент , брой нива на обекта: 1 /едно/ с посочена в документа площ 50.77 /петдесет цяло и седемдесет и седем стотни/ кв.м., ниво-1, със съседни самостоятелни обекти в сгарaдата : на същия етаж: 68080.504.2.1.10, 68080.504.2.1.12, под обекта: 68080.504.2.1.5, над обекта: 68080.504.2.1.17, стар идентификатор: няма, който обект има описание съгласно нотариален акт за учредяване право на ползване и дарение на недвижим имот № 13, том V, от 2010 г. на Служба по вписванията Карлово, както следва : Апартамент № 5 /пет/ на етаж II /втори/, в жилищна сграда, блок № 9 /девет/, вх.Б, построен върху държавна земя, находящ се в гр. Сопот, Пловдивска област, с административен адрес: гр. Сопот, обл.Пловдив , ул. "Иван Вазов' № 9, вх. 'Б', ет. 2, ап. 5, в квартал 94 /деветдесет и четири/, състоящ се от две стаи, коридор и клозет, със застроена площ от 50. 77 / петдесет цяло и седемдесет и седем стотни/ кв.м., при съседи: отгоре - ап. 8, отляво - ап. 4, отдясно-ап. 6, отдолу- ап.2, ведно с избено помещение № 5 /пет/ с площ от 7 /седем/ кв.м., при съседи-отляво-изба 4, отдясно-изба-6 и с прилежащите 5.524% /пет цяло петстотин двадесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Върху имота има учредено право на ползване в полза на Донка Николова Цирипулова, с адрес гр. Сопот, ул.'Иван Вазов' 86, вх.'Б', ет.5, ап. 9.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА ВЕДНО СЪС МНОГОЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. БАНЯ
Начална дата: 10.05.2019г.
Крайна дата: 10.06.2019г.

НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника СТЕФАН КОЛЕВ КОЛЕВ, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000338 /триста тридесет осем/, целият застроен и незастроен с площ от 12 866 /дванадесет хиляди осемстотин шейсет и шест/ кв.м., находящ се в землището на гр. Баня, общ. Карлово, в местността „Берекова воденица“, при граници: имот № 000362 - животновъдна ферма на ОПФ Баня и имот № 000335, дере, овраг, яма на общ. Карлово, ВЕДНО с построените в имота ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА с площ от 2 655 /две хиляди шестстотин петдесет и пет/ кв.м и МНОГОЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 359 /триста петдесет и девет/ кв.м.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА КЪЩА ,НАХОДЯЩА СЕ В С.ТОПОЛОВО УЛ."КОКИЧЕ"9
Начална дата: 03.05.2019г.
Крайна дата: 03.06.2019г.

800/826 ид.ч. ( осемстотин върху осемстотин двадесет и шест идеални части ) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72789.503.176 ( седемдесет и две хиляди седемстотин осемдесет и девет точка петстотин и три точка сто седемдесет и шест ), находящ се в село Тополово, община Асеновград, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300 -5 - 33/15.05.2004 г. на Изпълнителния директор на АК , последно изменение със Заповед : няма издадена заповед за изменения в КККР, адрес на поземления имот: село Тополово, п.к. 4260, улица "Кокиче" № 9 с площ : 826 кв.м. ( осемстотин двадесет и шест квадратни метра ), трайно предназначение на територията :Урбанизирана, начин на трайно ползване : Ниско застрояване ( до 10 метра), номер по предходен план : 1160 ( хиляда сто и шестдесет ), кв. 91 ( деветдесет и едно ), парцел VI (шест), съседи : 72789.503.175, 72789.503.416, 72789.503.446, 72789.503.467 ВЕДНО с построената в поземления имот сграда с идентификатор 72789.503.176.1 ( седемдесет и две хиляди седемстотин осемдесет и девет точка петстотин и три точка сто седемдесет и шест точка едно ), предназначение : вилна сграда - еднофамилна, брой етажи : 2 ( два), със застроена площ : 115 кв.м. ( сто и петнадесет квадратни метра), ведно с всички подобрения и приращения в имота
още >>

<  1 2  >
ПРОДАЖБИ