РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 
 
Търсене По Категория
   
търси

 Публична продажба на апартамент, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Клокотница" 48, ет. 3
Начална дата: 02.03.2020г.
Крайна дата: 02.04.2020г.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.935.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и дванадесет, точка деветстотин тридесет и пет, точка едно, точка две/, находящ се в гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота:гр.Пловдив, ул. „Клокотница„ № 48, ет.3 /трети/, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.512.935, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, с площ по кадастрална скица: 120 кв.м /сто и двадесет квадратни метра/, прилежащи части: 1/3 /една трета/ идеална част от тавана и общите части от сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта - 56784.512.935.1.1, над обекта - 56784.512.935.1.3, който обект съгласно титул за собственост представлява ЦЕЛИЯТ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от триетажна сграда със сутерен и гаражи, построена в гр.Пловдив, ул. „ Клокотница“№48, състоящ се от две стаи, хол, трапезария, готварна, баня, тоалетна, с обща застроена площ от 120 кв.м /сто и двадесет квадратни метра/, ведно с 1/3 /една трета/ идеална част от тавана и общите части от сградата съгласно чл.38 от ЗС, ВЕДНО със Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.935.1.4 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и дванадесет, точка деветстотин тридесет и пет, точка едно, точка четири/, находящ се в гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив по кадастралната карта и регистри, одобрени със ЗаповедРД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота:гр.Пловдив, ул. „ Клокотница „ № 48, ет.1 /първи/, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.512.935, с предназначение на самостоятелния обект:ГАРАЖ в сграда, брой нива: 1/едно/, с площ по кадастрална скица:15.30 кв.м / петнадесет цяло и тридесет стотни квадратни метра/ при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.512.935.1.5 и 56784.512.935.1.7, под обекта - няма, над обекта - 56784.512.935.1.1, който обект съгласно титул за собственост представлява ГАРАЖНА КЛЕТКА със застроена площ 15.30 кв.м / петнадесет цяло и тридесет стотни квадратни метра/, при граници: от север-дворно място, от юг-сутеренно помещение на Георги Д. Гоцев, от запад-коридор, от изток-дворно място, отгоре-жилищен етаж на Георги Д. Гоцев, разположена в североизточната част на сутерена на сградата.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ,НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ПЛОВДИВ,УЛ."БОГОМИЛ"80,ЕТ.7,АП.А11
Начална дата: 02.03.2020г.
Крайна дата: 02.04.2020г.

30/260 /тридесет върху двеста и шейсет/ идеални части от Поземлен имот с идентификатор 56784.523.1245 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и три, точка хиляда двеста четиридесет и пет/,гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Пловдив, район Централен, ул. „ Богомил “ № 80, с площ от 233 кв.м /двеста и тридесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план:1245, квартал 486 по плана на Трета градска част, парцел:II–1245, при съседи:56784.523.1246,56784.523.9607, 56784.523.1247, 56784.523.1249, 56784.523.1244. - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.1245.1.11 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и три, точка хиляда двеста четиридесет и пет, точка едно, точка единадесет/, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Пловдив, район Централен, ул. „ Богомил “ № 80, ет.7, ап.А11, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.523.1245, с предназначение на самостоятелния обект:Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, с площ от 118.29 кв.м /сто и осемнадесет цяло и двадесет и девет стотни свадратни метра/, прилежащи части: изба № 11-4.11. кв.м, 10.72% идеални части от общите части на сградата,при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 56784.523.1245.1.12, под обекта - 56784.523.1245.1.10 и 56784.523.1245.1.9 и над обекта – няма, а съгласно нотариален акт за собственост имотите представляват:30/260 / тридесет върху двеста и шейсет/ идеални части от дворно място, с административен адрес:гр.Пловдив, ул. „ Богомил“ № 80, цялото с площ от 260 кв.м / двеста и шейсет квадратни метра/, представляващо УПИ II – 1245, в квартал 486 по плана на Трета градска част на гр.Пловдив, при граници и съседи на парцела: от север – ул. „ Богомил“, от изток – УПИ III – 1244, от юг – УПИ XIV-1247 и от запад – УПИ I-1246, АПАРТАМЕНТ А11 / буква А единадесет/, разположен на мансарден етаж във въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-96/14.06.2005г на ДНСК – Пловдив, шестетажна жилищна сграда, построена в горепосочения УПИ, със застроена площ на апартамента 118.29 кв.м /сто и осемнадесет цяло и двадесет и девет стотни квадратни метра/, състоящ се от входно антре, дневна, кухня-бокс, две спални, две тераси, баня, тоалетна и покрита покривна тераса, при съседи на апартамента:от север – ул. „ Богомил“, от изток – УПИ III – 1244, от юг – открит паркинг, от запад – стълбище, асансьор и апартамент А12, отдолу – апартамент А9 и отгоре – покрив, ведно с 10.72 % идеални части от общите части на сградата, ЗАЕДНО с изба № 11 /единадесет/, с площ от 4.11 кв.м, при съседи на избата:изба № 12, коридор и контур на сградата, построена в УПИ II – 1245, в квартал 486 по плана на Трета градска част на гр.Пловдив, при съседи на парцела:от север – ул. „ Богомил“, от изток УПИ III – 1244, от юг – УПИ XIV-1247 и от запад – УПИ I-1246
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ,НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ПЛОВДИВ,Ж.К"МАРИЦА ГАРДЪНС",БЛ.4,ЕТ.5,АП.21
Начална дата: 02.03.2020г.
Крайна дата: 02.04.2020г.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.883.10.19 (пет, шест,седем, осем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, осем, осем, три, точка, едно, нула, точка, едно, девет), гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.20009 г.на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-1975/23.09.2010 на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПЛОВДИВ, адрес на имота: гр.Пловдив, п.к. 4000, ж.к. „Марица Гардънс“, бл. 4 (четири), ет. 5 (пети), ап. 21 (двадесет и първи), самостоятелния обект се намира в сграда № 10 (десет), разположена в поземлени имоти с идентификатори 56784.501.883, 56784.501.1073, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 104,18 кв.м. (сто и четири цяло и осемнадесет стотни квадратни метра), прилежащи части: изба #21 (двадесет и първа), 4,734 % (четири цяло и седемстотин тридесет и четири хилядни процента) ид.части от общите части на сградата, ниво, 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.501.883.10.20, под обекта: 56784.501.883.10.15, над обекта: няма, стар идентификатор: няма, а съгласно титул за собственост, имотът представлява: Апартамент № 21 (двадесет и едно), находящ се на мансарден етаж на блок 4 (четири), жилищен комплекс „Марица Гардънс“, кота +11.55 (единадесет и петдесет и пет), със застроена площ от 104,18 кв.м.(сто и четири цяло и осемнадесет стотни квадратни метра), състоящ се от дневна – столова, готварна, две спални, баня с тоалетна, антре и тераса, при граници: от изток – апартамент № 22, коридор и асансьор, от юг – коридор, апартамент № 22 и двор, от запад – двор, от север – двор, отгоре – покрив, отдолу – апартамент № 16, ведно с изба № 21 (двадесет и едно) с площ от 4.55кв.м. (четири квадратни метра и петдесет и пет дециметра), находящи се на сутеренен етаж, кота -2,80 (минус два и осемдесет), при граници: от изток – изба № 22, от юг – коридор, от запад – двор, от север – двор, отгоре – апартамент № 1, ведно с 4,734% (четири цяло и седемстотин тридесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на блок 4 (четири), който блок е изграден съгласно скица – виза от 10.05.2007г. На Община Пловдив и Разрешение за строеж № 349/06.07.2007 г. издадено от Община Пловдив съгласно одобрени архитектурни проекти от 28.06.2007 и одобрени екзекутивни промени от 22.02.2008 г. от Община Пловдив и въведен в експлоатация съгласно Удостоверение за въвеждане в есплоатация № 14/30.01.2009 г., издадено от Община Пловдив, който блок 4 (четири) е изграден в УПИ I – 280, 281 и 282 жилищно, обществено застрояване и трафопост, (първи за имот двеста и осемдесет, двеста осемдесет и едно и двеста осемдесет и две, жилищно, обществено застрояване и трафопост), целият с площ от 25 041 кв.м / двадесет и пет хиляди и четиридесет и един квадратни метра/, находящ се в кв. 8 (осми), по плана на ПУ „Паисий Хилендарски“ - Пловдив (кв. „Отдих и култура – север“), местността „Мерич Алча“, гр. Пловдив, одобрен със Заповед ОА – 1549/10.08.2001 г., Заповед № 5995/01.10.1952 г. и Заповед № ОА-466/19.03.2007 г. при граници: от три страни път,
още >>

ПРОДАЖБИ