РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
16.10.2019 - Относно работно време на кантора на ЧСИ Константин Павлов на 23.10.19г.

Уважаеми клиенти, поради планов ремонт, извършван от ЕВН Електроснабдяване АД, на 23.10.2019г. от 9.00 ч. до 16.00 ч. в кантората на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 219 НЯМА да има електрозахранване. По тази причина в кантората НЯМА да се входират документи и да се извършват справки по изпълнителните дела в посочения период. При необходимост може да входирате документи в другия ни офис в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, офис 3 (до СЪДА). Моля да ни извините за създаденото неудобство! ЧСИ Константин Павлов

 
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
 
Търсене По Категория
   
търси

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА 3-СТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. "АЛЕН МАК" 10, БЛ. 9, ЕТ. 3, АП. 5/19
Начална дата: 25.10.2019г.
Крайна дата: 25.11.2019г.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.507.282.1.19 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, седем, точка, две, осем, две, точка, едно, точка, едно, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пловдив, район Северен, п.к. 4000, ул. Ален мак № 10 /десет/, бл. 9 /девет/, ет. 3 /три/, ап. 5/19 /пет/деветнадесет/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.507.282 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, седем, точка, две, осем, две/, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 63.60 кв.м. /шестдесет и три цяло и шестдесет квадратни метра/, прилежащи части: изба № 18 /осемнадесет/ - 1,70 кв.м. /едно цяло и седемдесет квадратни метра/; изба № 17 /седемнадесет/ - 5 кв.м. /пет квадратни метра/; 3,11% /три цяло и единадесет процента/ ид.ч. от общите части на сградата; ниво: 1 /едно/; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.507.282.1.20, 56784.507.282.1.18, под обекта: 56784.507.282.1.11, над обекта: 56784.507.282.1.27, стар идентификатор: няма.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, НАХОДЯЩА СЕ В С. РЪЖЕВО КОНАРЕ, МЕСТНОСТ "КОТЕВ КЛАДЕНЕЦ"
Начална дата: 25.10.2019г.
Крайна дата: 25.11.2019г.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63567.150.83 /шест, три, пет, шест, седем, точка, едно, пет, нула, точка, осем, три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив, одобрени със заповед РД-18-7/10.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 8 116 кв.м. /осем хиляди сто и шестнадесет квадратни метра/, находящ се в с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив, местност КОТЕВ КЛАДЕНЕЦ, трайно предназначение на територията - Земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 150083 /едно, пет, нула, нула, осем, три/, при граници за целия имот: ПИ с идентификатор № 63567.150.60, ПИ с идентификатор № 63567.150.61, ПИ с идентификатор № 63567.150.84, ПИ с идентификатор № 63567.150.132, ПИ с идентификатор № 63567.150.131 и ПИ с идентификатор № 63567.150.77.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, НАХОДЯЩА СЕ В С. РЪЖЕВО КОНАРЕ, МЕСТНОСТ "КОТЕВ КЛАДЕНЕЦ"
Начална дата: 25.10.2019г.
Крайна дата: 25.11.2019г.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63567.150.83 /шест, три, пет, шест, седем, точка, едно, пет, нула, точка, осем, три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив, одобрени със заповед РД-18-7/10.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 8 116 кв.м. /осем хиляди сто и шестнадесет квадратни метра/, находящ се в с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив, местност КОТЕВ КЛАДЕНЕЦ, трайно предназначение на територията - Земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 150083 /едно, пет, нула, нула, осем, три/, при граници за целия имот: ПИ с идентификатор № 63567.150.60, ПИ с идентификатор № 63567.150.61, ПИ с идентификатор № 63567.150.84, ПИ с идентификатор № 63567.150.132, ПИ с идентификатор № 63567.150.131 и ПИ с идентификатор № 63567.150.77.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ЗАВЕДЕНИЕ - В ГР. АСЕНОВГРАД, ПЛ. "АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ" 3, ЕТ.3
Начална дата: 18.10.2019г.
Крайна дата: 18.11.2019г.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.68 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, шест, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-435/08.07.2009г. на Началник на СГКК - Пловдив, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к. 4230, пл. Акад. Николай Хайтов № 3 /три/, ет. 3 /три/, предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ от 195,00 кв.м. /сто деветдесет и пет квадратни метра/, ведно с прилежащи части: 3,228 % ид.ч. /три цяло двеста двадесет и осем процента идеални части/ от общите части на сградата и 5,222 % ид.ч. /пет цяло двеста двадесет и два процента идеални части/ от прилежащите общи части на магазините и офисите в сградата; ниво: 1 /едно/; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.518.162.1.69, 00702.518.162.1.112, 00702.518.162.1.113, 00702.518.162.1.115, 00702.518.162.1.67, под обекта: 00702.518.162.1.99, 00702.518.162.1.98, 00702.518.162.1.97, 00702.518.162.1.96, 00702.518.162.1.95, 00702.518.162.1.92, 00702.518.162.1.91, 00702.518.162.1.90, 00702.518.162.1.89, 00702.518.162.1.167, над обекта: 00702.518.162.1.35, 00702.518.162.1.121, 00702.518.162.1.34; стар идентификатор: няма.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ЗАВЕДЕНИЕ - В ГР. АСЕНОВГРАД, ПЛ. "АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ" 3, ЕТ.2, ОБЕКТ 2
Начална дата: 18.10.2019г.
Крайна дата: 18.11.2019г.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.92 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, девет, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-594/04.12.2009г. на Началник на СГКК - Пловдив, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к. 4230, пл. Акад. Николай Хайтов № 3 /три/, ет. 2 /две/, обект 2 /две/, предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ от 151,00 кв.м. /сто петдесет и един квадратни метра/, ведно с прилежащи части: 3,011 % ид.ч. /три цяло нула единадесет процента идеални части/ от общите части на сградата и 4,871 % ид.ч. /четири цяло осемстотин седемдесет и един процента идеални части/ от прилежащите общи части на магазините и офисите в сградата; ниво: 1 /едно/; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.518.162.1.95, 00702.518.162.1.94, 00702.518.162.1.93, 00702.518.162.1.91, под обекта: 00702.518.162.1.82, 00702.518.162.1.81, 00702.518.162.1.79, 00702.518.162.1.14, 00702.518.162.1.78, 00702.518.162.1.76, над обекта: 00702.518.162.1.113, 00702.518.162.1.112, 00702.518.162.1.114, 00702.518.162.1.115, 00702.518.162.1.116, 00702.518.162.1.68; стар идентификатор: няма.
още >>

<  1 2 3 4 5 6 7  >
ПРОДАЖБИ