РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 
 
Търсене По Категория
   
търси

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ПАРЦЕЛ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ПЛОВДИВ, Р-Н ЮЖЕН, МЕСТНОСТ "ПЕРЕТО"
Начална дата: 25.02.2020г.
Крайна дата: 25.03.2020г.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.381.159 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка триста осемдесет и едно точка сто петдесет и девет), находящ се в гр. Пловдив, общ.Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Пловдив, район Южен, местност "Перето", площ 949,00 кв.м. (деветстотин четиридесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, категория на земята: 4 (четвърта), предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 101.159 (сто и едно точка сто петдесет и девет), парцел: II-101099 (две римско - едно нула едно нула девет девет арабско), съседи: 56784.381.158, 56784.381.157, 56784.381.160, 56784.381.62, ведно с всички подобрения и приращения в имота. Съгласно представен акт за собственост имотът представлява: Парцел пл.№ II-101099 (две римско - едно нула едно нула девет девет арабско) - празно място от 949 кв.м. (деветстотин четиридесет и девет кв.м.), при граници: парцел пл.№ I - 101099, път, парцел пл.№ III-101099, съгласно приложена скица изх.№ ЮО194-С-19/02.02.2001г., изд.от Община Пловдив, район "Южен".
още >>

 Публична пеодажба на дворно място, ведно с двуетажна жилищна сграда, находящо се в с. Домлян, общ. Карлово, обл. Пловдив.
Начална дата: 11.02.2020г.
Крайна дата: 11.03.2020г.

ДВОРНО МЯСТО, ведно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ, ПЛЕВНЯ и НАВЕС, находящо се в с.Домлян, общ.Карлово, обл.Пловдив, цялото застроено и незастроено с площ от 704 кв.м / седемстотин и четири квадратни метра/ по нотариален акт, вписан под № 51, том 7, дело № 1356/2001г в служба по вписванията при КРС, а по скица № 208/17.03.2008г на Община Карлово, с площ на ПИ от 385 кв.м / триста осемдесет и пет квадратни метра /, за който е отреден УПИ с площ от 445 кв.м / четиристотин четиридесет и пет квадтратни метра /, като регулацията не е приложена, който съставлява по плана на селото имот пл.сн. № 63 / шестдесет и три/ и за него е отреден УПИ XVIII - 63 /осемнадесет шейсет и три / от квартал 3 / трети /, при граници и съседи:улица, УПИ I – 62, УПИ II – 61 и УПИ XVII-64.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ,НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ПЛОВДИВ,УЛ."МИЛЕВИ СКАЛИ"13-23,ВХ.15,ЕТ.3,АП.9
Начална дата: 10.02.2020г.
Крайна дата: 10.03.2020г.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.507.309.1.51 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, седем, точка, три, нула, девет, точка, едно, точка, пет, едно), град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г./03.06.2009 г. На Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изпълнение в КККР, с адрес на имота гр. Пловдив, район Северен, ул. Милеви скали № 13-23, вх. 15, ет 3, ап. 9, като самостоятелния обект се намирана етаж 3 (три) в сграда с идентификатор 56784.507.309.1, брой надземни етажи: 6 (шест), брой подземни етажи: 0 (нула), с предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.507.309, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 59.96 (петдесет и девет цяло и деветдесет и шест стотни) кв.м., прилежащи части: 0.909(нула цяло деветстотин и девет хилядни) % изба 9 (девет), Ниво: 1 (едно), съседни и самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.507.309.1.50, 56784.507.309.1.52, под обекта: 56784.507.309.1.33, над обекта: 56784.507.309.1.69, а съгласно Нотариален акт за учредяване на дговорна ипотека № 105, том № 26 от 27.12.2007 г., имотът представлява АПАРТАМЕНТ № 9 (девет), разположен на третия етаж в жилищна сграда – блок, построена върху държавна земя в гр. Пловдив, ул. Милеви скали № 15, със застроена площ от 59.96 (петдесет и девет цяло и деветдесет и шест стотни) кв. м., състоящ се от две стаи и кухня, при граници: от север – междублоково пространство, от юг – улица, от изток – ап. 8 на Бърдаров, от запад – ап. 7, вх. 13 на Н. Ненов, от горе- ап. 12 и от отдолу – ап. 6 на Бошков, ВЕДНО с принадлежащото избено помещение № 9 (девет), със застроена площ от 3.43(три цяло четиридесет и три стотни) кв.м., при граници: от север – мазе 10, от юг – мазе 8, от изток и от запад – коридор, ВЕДНО с 0.909(нула цяло деветстотин и девет хилядни) % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, НАХОДЯЩА СЕ В С. СЕЛЦИ, МЕСТНОСТТА "ШИКАЛАН"
Начална дата: 10.02.2020г.
Крайна дата: 10.03.2020г.

НИВА с площ от 11,333 кв.м. (единадесет декара триста тридесет и три кв.м.), находяща се в местността "Шикалан" в землището на с.Стрелци, общ. Брезово, обл. Пловдив, при граници и съседи: поземлен имот № 074039 - нива на Гръд Стоянов Гърдев и др., поземлен имот № 074002 - нива на Вичо Иванов Колев, поземлен имот №074001 - нива на насл. на Недю Иванов Недев, поземлен имот №000385 - полски път на ОПФ Стрелци - необработв. земя и поземлен имот № 074030 - полски път на ОПФ с.Стрелци - необраб. земя, ведно с всички подобрения и приращения в имота.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА МАГАЗИН,НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ПЛОВДИВ,Р-Н ЦЕНТРАЛЕН,УЛ."ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ"5,ЕТ.1,ОБЕКТ М1
Начална дата: 10.02.2020г.
Крайна дата: 10.03.2020г.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.525.1.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, пет, две, пет, точка, едно, точка, едно), град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г./03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изпълнение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, район Централен, ул. Петър Парчевич № 5, ет. 1, обект М1, който самостоятелен обект се намира на етаж 1 (първи), в сграда с идентификатор 56784.523.525.1, брой надземни етажи: 7 (седем), брой подземни етажи:1 (едно),с предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784 523.525, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 117.70 (сто и седемнадесет цяло и седемдесет стотни) кв.м., с прилежащи части: 6.534 %, склад, НИВО: 1(едно), със съседни и самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.523.525.1.2, под обекта: няма, над обекта: 56784.523.525.1.4, а съгласно Нотариален акт за учредяване на дговорна ипотека № 105, том № 26 от 27.12.2007 г., имотът представлява МАГАЗИН № 1 (едно), разположен на първия етаж, кота 0.00 (нула) метра, състоящ се от търговска зала, склад и тоалетна с предверие – умивалня, при граници: на югоизток – ул. Петър Парчевич, на югозапад – калкан, към УПИ XIV – 524 (четиринадесет римско – петстотин двадесет и четири арабско), на северозапад – склад на магазин № 2 (две), на североизток – асансьорна клетка, помещение за охрана и стълбище офиси, от горе – офис 1 (едно), отдолу – изби, ВЕДНО със свързани с магазина чрез вътрешна стълба ИЗБЕН СКЛАД на кота -2.70 (минус две цяло и седемдесет стотни) метра, при граници: на югоизток – ул. Петър Парчевич, на югозапад – коридор, изба № 5, изба № 6, изба № 7, на северозапад – рампа, на североизток – калкан към УПИ XII – 526 (дванадесет римско – петстотин двадесет и шест арабско), от горе – коридор и вход рампа, с обща застроена площ 117.70 (сто и седемнадесет цяло и седемдесет стотни) кв.м., ВЕДНО с прирадащите му се 6.534 (шест цяло петстотин тридесет и шест хилядни ) % ид. Части от общите части на сгарада и от правото на строеж върху мястото, които недвижими имоти се намират в построената, съгласно одобрен на 25.10.2004 г. И преработен по време на строителството с оценки за съответствие от 08.06.2005 г. И 14.07.2005 г., технически проект, изготвен на база на съгласуван от ЕСУТ на 09.06.2004 г. И одобрен от Главния архитект на Община Пловдив на 02.07.2004 г. Идеен инвестиционен проект, ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ОФИСИ, построена в дворно място, намиращо се в гр. Пловдив, ул. Петър Парчевич № 5 (пет), съставляващо УПИ XIII – 525 (тринадесет римско – петстотин двадесет и пет арабско), жилищни и обществени дейности от квартал 143 (сто четиридесет и трети) по плана на гр. Пловдив - „Бяла зона“, одобрен със Заповеди ОА-1585/04.10.1995 г. и ОА-895/29.05.2003 г. на Община Пловдив
още >>

<  1 2 3 4 5  >
ПРОДАЖБИ