РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 
 
Търсене По Категория
   
търси

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. БАНЯ, ОБЩ. КАРЛОВО
Начална дата: 26.07.2019г.
Крайна дата: 26.08.2019г.

1. УПИ III - спортна зала, хотелски комплекс в кв.89 по плана на гр. Баня, със застроена и незастроена площ от 7680 кв.м. и построената в него сграда представляваща : спортна зала- масивна конструкция със застроена площ от 1966 кв.м, хотел - възстановителен център и обслужващо тяло на два етажа с ресторант със застроена площ от 824 кв.м./подробно описан в Акт за частна общинска собственост.№417, надлежно вписан в Служба по вписванията гр. Карлово/ 2. УПИ II - спортен полуинтернат в кв.88 по плана на гр. Баня, със застроена и незастроена площ от 8275 кв.м. с построени в него хотел -двуетажна масивна сграда със застроена площ от 353 кв.м.; двуетажна спортна зала със застроена площ от 378.6 кв.м и двуетажна пристройка със застроена площ от 86 кв.м. и басейн със застроена площ от 351 кв.м. ./подробно описан в Акт за общинска собственост.№418, / надлежно вписан в Служба по вписванията гр. Карлово/. 3. УПИ I - спортен комплекс- стадион от кв.91 по плана на гр. Баня, целият със застроена и незастроена площ от 47 400 кв.м. ведно с построените в него тревно футболно игрище и едноетажна масивна сграда със застроена площ от 548 кв.м, представляваща трибуни-съблекални, помощно игрище, съблекални, санитарни възли и складове ./подробно описан в Акт за общинска собственост.№419, надлежно вписан в Служба по вписванията гр. Карлово 4. УПИ I - спортен терен от кв.89 по плана на гр. Баня, целият с площ от 3330 кв.м./подробно описан в Акт за общинска собственост.№420, надлежно вписан в Служба по вписванията гр. Карлово/ 5. УПИ IV - Общинска фирма БКС- оранжерии за цветя от кв.90 по плана на гр. Баня, целият със застроена и незастроена площ от 14 600 кв.м. ведно с построените в него Административна сграда- 40 кв.м.;Масивна сграда 200 кв.м.;Оранжерии за цветя- 5 броя- 5000 кв.м; Оранжерии- 120 кв.м.; Оранжерии- 600 кв.м. ./подробно описан в Акт за общинска собственост.№163, надлежно вписан в Служба по вписванията гр. Карлово/ 6. УПИ II- Общинска фирма БКС- оранжерии за цветя от кв.89 по плана на гр. Баня, целият със застроена и незастроена площ от 7600 кв.м. ведно с построените в него Административна сграда-152 кв.м.; Сграда 28 кв.м.;Навес- 72 кв.м.; Оранжерии за цветя- 3 броя- 262 кв.м; Парници- 120 кв.м.; Тоалетна- 4 кв.м. ./подробно описан в Акт за общинска собственост.№ 162, надлежно вписан в Служба по вписванията гр. Карлово/
още >>

 Публична пеодажба на дворно място, ведно с двуетажна жилищна сграда, находящо се в с. Домлян, общ. Карлово, обл. Пловдив.
Начална дата: 19.07.2019г.
Крайна дата: 19.08.2019г.

ДВОРНО МЯСТО, ведно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ, ПЛЕВНЯ и НАВЕС, находящо се в с.Домлян, общ.Карлово, обл.Пловдив, цялото застроено и незстроено с площ от 704 кв.м / седемстотин и четири квадратни метра/ по нотариален акт, вписан под № 51, том 7, дело № 1356/2001г в служба по вписванията при КРС, а по скица № 208/17.03.2008г на Община Карлово, с площ на ПИ от 385 кв.м / триста осемдесет и пет квадратни метра /, за който е отреден УПИ с площ от 445 кв.м / четиристотин четиридесет и пет квадтратни метра /, като регулацията не е приложена, който съставлява по плана на селото имот пл.сн. № 63 / шестдесет и три/ и за него е отреден УПИ XVIII - 63 /осемнадесет шейсет и три / от квартал 3 / трети /, при граници и съседи:улица, УПИ I – 62, УПИ II – 61 и УПИ XVII-64.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА ЗАВЕДЕНИЕ,НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ПЕТКО Д.ПЕТКОВ"23
Начална дата: 12.07.2019г.
Крайна дата: 12.08.2019г.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.903.1.50 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и три, точка деветстотин и три, точка едно, точка петдесет/ гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Пловдив, ул. „ Петко Д. Петков“ № 23, ет. - 1 /минус едно/, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.523.903, с предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, с брой нива на обекта: 2 /две/, с посочена в документа площ – 322 .33 кв.м /триста двадесет и две цяло и тридесет и три стотни квадратни метра/, с прилежащи части: 8.05 % общи части, ниво:1 – съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.523.903.1.18, под обекта – няма и над обекта – няма, ниво: 2 – съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 56784.523.903.1.51, под обекта – няма и над обекта – 56784.523.903.1.51, ВЕДНО с 11.03 % от поземлен имот с идентификатор 56784.523.903 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и три/ гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Пловдив, ул. „ Петко Д. Петков“ № 23, с площ от 770 кв.м /седемстотин и седемдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обеществен обект, комплекс, номер по предходен план:903, кв.359 по плана на трета градска част, парцел: I – Общ. Застрояване, съседи: 56784.523.9559, 56784.523.901, 56784.523.904, а по титул за собственост имотът представлява: Нощен клуб, разположен в сутерена на сградата, на кота – 3.95 м със застроена площ от 312.83 кв.м / триста и дванадесет цяло и осемдесет и три стотни квадратни метра/, състоящ се от зала за клиенти, бар, склад с предверие, подготовка на плод и зеленчуци, УТС подготовка млечни и колбаси, съблекалня персонал, баня с предверие, тоалетни мъже и жени с предверие и помещение за чистачка, вътрешно стълбище, при граници: от север – двор, от изток – калкан, от юг – гараж № 1, зона за маневриране, машинно и асансьорна клетка, ведно с 7.81 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 57.87 кв.м, която сграда е построена в груб строеж, по смисъла на ЗУТ, съгласно удостоверение № 179/05.07.2007г на Община Пловдив, на основание одобрени архитектурни проекти и Разрешение за строеж №196/24.06.2005г на Общ. Пловдив, представляваща обект: „ обществено – обслужваща сграда с апартаментен тип хотел и, офиси, ресторант, коктейл – бар, нощен клуб и магазин за промишлени стоки и подземни гаражи“, построена в дворно място, находящо се в гр.Пловдив, с административен адрес: ул. „ Петко Д. Петков“ № 23, цялото застроена е незастроено от 844.18 кв.м съгласно нотариален акт за собственост, а съгласно скица № 1556/23.07.2007г на Район Централен от 844 кв.м, съставляващо УПИ-I Общ. Застрояване, квартал 359 по плана на гр.Пловдив, трета градска част, одобрен със Заповед № 617/21.06.1984г и № ОА – 1379/01.08.2003г, при граници на УПИ: от север – улично пространство, от изток и юг – УПИ IV – Общ. Застрояване, от запад – ул. „ Петко Д. Петков“
още >>

 Публична продажба на мезонет, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Тракия" 53, ет. 6, ап. 12
Начална дата: 12.07.2019г.
Крайна дата: 12.08.2019г.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.602.1.26 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, две, точка, шест, нула, две, точка, едно, точка, две, шест), по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. / 03.06.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-1322/08.08.2013 г./ 08.08.2013 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПЛОВДИВ, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ТРАКИЯ № 53, ет. 6, ап. 12, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.602, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 2 (две), с посочени в документа площи 63.00 кв.м (шестдесет и три) и 40.00 (четиридесет) кв. м., с прилежащи части: избено помещение 11 – 3.81 кв. м. (три цяло, осемдесет и една стотни квадратни метра); 3.96 % (три цяло деветдесет и шест стотни процента) идеални части от общите части и от правото на строеж, ниво: 1 (първо) съседни и самостоятелни обекти в сградата, на същия етаж: 56784.522.602.1.25, 56784.522.602.1.27, под обекта: 56784.522.602.1.20, над обекта: няма, ниво: 2 (второ) съседни и самостоятелни обекти в сградата, на същия етаж: няма, под обекта: 56784.522.602.1.27, над обекта: няма, а по титул за собственост имотът представлява Апартамент № 12 /дванадесети/ - тип мезонет /на две нива/, находящ се в гр.Пловдив, ул.“ Тракия“ № 53 и №55, заемащ пети мансарден етаж и подпокривно пространство на пететажната с мансараден етаж жилищна сграда, построена в парцел VII-602, 630 от квартал 363-нов по плана на квартал Триъгълника, който апартамент е с обща застроена площ от 103.00 кв.м /сто и три квадратни метра/, от които на първо ниво – 63.00 кв.м и на второ ниво – 40 кв.м, състоящ се от : на първо ниво-дневна, спалня, готварна, атре, баня и тоалетна и на второ ниво-две спални, баня с тоалетна, при граници на апартамента:ап.11 и ап.13, ведно с избено помещение № 11, с полезна площ от 3.81 кв.м, при граници:коридор, изба №12 и изба № 13, ВЕДНО с 3.96 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.602.1.42 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, две, точка, шест, нула, две, точка, едно, точка, четири, две), по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. / 03.06.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-1322/08.08.2013 г./ 08.08.2013 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПЛОВДИВ, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ТРАКИЯ № 53-55, ет. -1, гараж 4, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.602, с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 18.53 кв.м. (осемнадесет цяло, петдетет и три стотни квадратни метра), с прилежащи части: 0,58 % (нула цяло, петдесет и осем стотни процента) идеални части от общите части и 13.30 % (тринадесет цяло и тридесет стотни процента) от обслужващата подземна улица, ниво: 1 (едно) съседни и самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.522.602.1.43, 56784.522.602.1.41, под обекта: няма, над обекта: няма, а по титул за собственост имотът представлява ГАРАЖ № 4 /четвърти/ - подземен, със застроена площ от 18.53 кв.м, ведно с 0.58 % идеални части от общите части на сградата и 13.30 % идеални части от обслужващата гаражите подземна улица, при граници на гаража: от север – гараж№3, от юг – гараж№5 и от запад – обслужваща гаражите подземна улица.
още >>

 Публична продажба на апартамент, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Победа" 58, вход А, ет. 3, ап. 7
Начална дата: 08.07.2019г.
Крайна дата: 08.08.2019г.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.505.23.2.5 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и пет, точка двадесет и три, точка две, точка пет/ по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота : гр.Пловдив, ул.“ Победа „ № 58, вход А, ет.3, ап.7, като самостоятелния обект се намира в сграда №2 /две/ , разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.505.23, с предназначение на обекта – Жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1/едно/, с посочена в документа площ – 63.88 кв.м /шейсет и три квадратни метра/, прилежащи части- изба №5 с площ 5.54 кв.м, 1.691% от общите части на сградата при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.505.23.2.6, 56784.505.23.2.4, под обекта - 56784.505.23.2.2 и над обекта – 56784.505.23.2.8, а съгласно нотариален акт №82, том 137 от 28.12.2007г по описа на Служба по вписванията – Пловдив, имотът представлява Апартамент №7 /седми/, находящ се на трети етаж във вход „А“, построен в град Пловдив, община Пловдив, улица „ Победа“№58, който апартамент се състои от две стаи, кухня, баня-клозет, коридор и две тераси, със застроена площ от 63.88 кв.м /шейсет и три цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, при съседи: на Изток-апартамент № 6/шести/ на Васил Иванов Донков, на Юг-бул.“ Дунав „ на Запад-ул.“Победа, на Север-апартамент №8 /осми/ на Гюро Стратиев Захариев, отгоре-апартамент№ 12/дванадесети/ на Василка Янкова Паскалева и Елена Бакърджиева, отдолу-апартамент№2/втори/ на Тимньо Димитров Запрев, ведно с избено помещение №5/пет/, с полезна площ от 5.54 кв.м /пет цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра/, в сутеренната част на сградата, при съседи: на изток-коридор, на юг-изба № 6/шест/, на запад-коридор, на север-коридор, както и 1.691% /едно цяло шестотин деветдесет и една хилядни процента/ от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
още >>

<  1 2 3 4  >
ПРОДАЖБИ