РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 
       Частният съдебен изпълнител извършва във връзка с изпълнителното производство действия по възлагане, като:
  1. проучва имущественото състояние на длъжника, прави справки, да набавя документи, книжа и други, по възлагане от взискателя;
  2. определя начина на изпълнението срещу длъжника, по възлагане от взискателя;
  3. става пазач на описаното имущество на длъжника, по възлагане от взискателя;
  4. става пазач на даденото в обезпечение имущество, по възлагане от длъжника и/или кредитора;
  5. посредничи между страните за постигане на спогодба;
  6. предава заложеното имущество по реда на чл. 414 от ГПК, както и да го продаде по реда на Закона за особените залози или по реда на ГПК, по възлагане от пристъпилия към изпълнение обезпечен кредитор;
  7. възлага на частен съдебен изпълнител от друг район извършването на изпълнителни действия, определени в закона, при същите условия;
  8. събира публични държавни и общински вземания, по възлагане от органите, компетентни да установяват такива вземания.

       За гореизброените действия частният съдебен изпълнител събира такси, нормативно определени в Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители.
ПРОДАЖБИ