РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
16.10.2019 - Относно работно време на кантора на ЧСИ Константин Павлов на 23.10.19г.

Уважаеми клиенти, поради планов ремонт, извършван от ЕВН Електроснабдяване АД, на 23.10.2019г. от 9.00 ч. до 16.00 ч. в кантората на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 219 НЯМА да има електрозахранване. По тази причина в кантората НЯМА да се входират документи и да се извършват справки по изпълнителните дела в посочения период. При необходимост може да входирате документи в другия ни офис в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, офис 3 (до СЪДА). Моля да ни извините за създаденото неудобство! ЧСИ Константин Павлов

 
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 

            Частният съдебен изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна
       на основание изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение, като:

          Събира парични вземания на взискатели (кредитори) – физически или юридически лица чрез принудително изпълнение върху имущество, собственост на длъжника, като:
- вписване на възбрана върху недвижими имоти, опис и публична продажба;
- налагане на запори върху движими вещи, опис и публична продажба,
- налагане на запори върху движими вещи, трудово възнаграждение и други вземания на длъжника от трети лица, дялове и акции в търговски дружества

          Изпълнява непаричните вземания на взискатели (кредитори) – физически или юридически лица чрез:
- въводи във владение на недвижими имоти;
- принудително отнемане на движими вещи от длъжника и предаването им на взискателя
- изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да извършат определено действие или бездействие

          Изпълнява допуснати от съда обезпечителни мерки (запори върху движими вещи и вземания и др.) върху имущество на физически и юридически лица – страна в обезпечително производство

          Извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства и други, в които се съхраняват вещи на длъжника, във връзка с производство по несъстоятелност по Търговския закон

          Извършва действия по възлагане от взискателя (кредитора) и/или от длъжника

       Нормативната уредба на статута и правомощията на частния съдебен изпълнител се съдържа в Граждански процесуален кодекс (ГПК), Закона за частните съдебни изпълнители и подзаконовите нормативни актове към същия, Данъчно-осигурител процесуален кодекс, Търговски закон и други закони, които имат препращащи норми.

       Частният съдебен изпълнител може да иска съдействие от всички държавни органи, длъжностни лица и организации, при осъществяване на своите правомощия.

       Органите на полицията са длъжни незабавно да окажат съдействие на частния съдебен изпълнител при възпрепятстване на неговите функции.

       Частният съдебен изпълнител има право на достъп в съдебните служби, в административните служби, в т.ч. в данъчните, в службата на НОИ, КАТ и други органи и лица, които водят регистри за имущество, и може да прави справки и получава сведения за длъжника, както и да иска копия и извлечения от документи.

       Частният съдебен изпълнител има право на достъп до лични данни на длъжника, когато това е нужно за целите на изпълнението.


       За гореизброените действия Частният съдебен изпълнител събира такси, нормативно определени в Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители

ПРОДАЖБИ