РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 
 
Търсене По Категория
   
търси

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ,НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ПЛОВДИВ,УЛ."КАПИТАН РАЙЧО"56,ЕТ.2,ОБЕКТ 2-17,СГРАДА 1
Начална дата: 26.10.2020г.
Крайна дата: 26.11.2020г.

Самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.901.1.77 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно, точка, седем, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед в КККР, находящ се в гр.Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, ул.“Капитан Райчо“ № 56 (петдесет и шест), ет. 2 (втори), обект 2-17 (две-седемнадесет), разположен в северозападната част на втори етаж /четвърто ниво/ на сграда № 1 (едно), находяща се в поземлен имот с идентификатор 56784.523.901(пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно), с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: едно, с площ от 31.82 кв.м. (тридесет и едно цяло осемдесет и две стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти по скица: на същия етаж – 56784.523.901.1.78; 56784.523.901.1.76, под обекта: 56784.523.901.1.74, над обекта: 56784.523.901.1.145 и при граници по документ за собственост: от север – банков офис, от изток – магазин 2-18, от юг – коридор и от запад – главен вход към комплекса и стълбище, ведно с прилежащи части 1.274 % (едно цяло двеста седемдесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на етажа и 0,164% (нула цяло сто шестдесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, ведно с 0,164 %(нула цяло сто шестдесет и четири хилядни процента) идеални части от поземления имот с идентификатор 56784.523.901 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно), в който е построена сградата, подробно описан по-горе, като обектът е построен в сграда с идентификатор 56784.523.901.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно), представляваща „Търговски и административен комплекс със заведения за хранене и подземни гаражи“, построена на основание Разрешение за строеж № 103/19.04.2004 г. на гл. арх. на община Пловдив, одобрен на 10.08.2004 г. инвестиционен проект промени към него, одобрени на 18.04.2005 г., със застроена площ на сградата от 4620 кв.м. (четири хиляди шестстотин и двадесет квадратни метра), брой етажи – четири, с предназначение: сграда за търговия, построена в поземлен имот с идентификатор 56784.523.901(пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед в КККР, находящ се в гр.Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, ул.“Капитан Райчо“ № 56 (петдесет и шест), с площ от 6509 кв.м. (шест хиляди петстотин и девет квадратни метра), по скица и с площ от 6530 кв.м. (шест хиляди петстотин и тридесет квадратни метра) по документ за собственост, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс, с номер по предходен план 901 (деветстотин и един квадратни метра), кв.359 (триста петдесет и девет) по плана на Трета градска част, парцел IV (четвърто римско)- обществено застрояване, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 56784.523.903; 56784.523.9559; 56784.523.9562; 56784.523.902; 56784.523.9612; 56784.523.904, и при граници по документ за собственост: от север – ул.“Капитан Райчо“, от изток – УПИ II- обществено застрояване, от юг – улица, от запад – ул.“П.Д. Петков“ и УПИ I – обществено застрояване
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ,НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ПЛОВДИВ,УЛ."КАПИТАН РАЙЧО"56,ЕТ.2,ОБЕКТ 2-18,СГРАДА 1
Начална дата: 26.10.2020г.
Крайна дата: 26.11.2020г.

Самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.901.1.78 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно, точка, седем, осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед в КККР, находящ се в гр.Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, ул.“Капитан Райчо“ № 56 (петдесет и шест), ет. 2 (втори), обект 2-18 (две-осемнадесети), разположен в северозападната част на втори етаж /четвърто ниво/ на сграда № 1 (едно), находяща се в поземлен имот с идентификатор 56784.523.901(пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно), с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: едно, с площ от 34.19 кв.м. (тридесет и четири цяло и деветнадесет стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти по скица: на същия етаж – 56784.523.901.1.77; 56784.523.901.1.79; 56784.523.901.1.76, под обекта: 56784.523.901.1.73, над обекта: 56784.523.901.1.146 и при граници по документ за собственост: от север – банков офис, от изток –кафе, от юг – коридор и от запад – магазин 2-17, ведно с прилежащи части 1.369% (едно цяло триста шестдесет и девет хилядни процента) идеални части от общите части на етажа и 0.177% (нула цяло сто седемдесет и седем хиладни процента) идеални части от общите части на сградата, ведно с 0.177% (нула цяло сто седемдесет и седем хилядни процента) идеални части от общите части от поземления имот с идентификатор 56784.523.901 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно), в който е построена сградата, подробно описан по-горе, като обектът е построен в сграда с идентификатор 56784.523.901.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно), представляваща „Търговски и административен комплекс със заведения за хранене и подземни гаражи“, построена на основание Разрешение за строеж № 103/19.04.2004 г. на гл. арх. на община Пловдив, одобрен на 10.08.2004 г. инвестиционен проект промени към него, одобрени на 18.04.2005 г., със застроена площ на сградата от 4620 кв.м. (четири хиляди шестстотин и двадесет квадратни метра), брой етажи – четири, с предназначение: сграда за търговия, построена в поземлен имот с идентификатор 56784.523.901(пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед в КККР, находящ се в гр.Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, ул.“Капитан Райчо“ № 56 (петдесет и шест), с площ от 6509 кв.м. (шест хиляди петстотин и девет квадратни метра), по скица и с площ от 6530 кв.м. (шест хиляди петстотин и тридесет квадратни метра) по документ за собственост, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс, с номер по предходен план 901 (деветстотин и един квадратни метра), кв.359 (триста петдесет и девет) по плана на Трета градска част, парцел IV (четвърто римско)- обществено застрояване, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 56784.523.903; 56784.523.9559; 56784.523.9562; 56784.523.902; 56784.523.9612; 56784.523.904, и при граници по документ за собственост: от север – ул.“Капитан Райчо“, от изток – УПИ II- обществено застрояване, от юг – улица, от запад – ул.“П.Д. Петков“ и УПИ I – обществено застрояване
още >>

 Публична продажба на търговски обект, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Капитан Райчо" 56, ет. 2, обект 2-12, сграда 1.
Начална дата: 26.10.2020г.
Крайна дата: 26.11.2020г.

- Самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.901.1.140(пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно, точка, едно, четири, нула), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед в КККР, находящ се в гр.Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, ул.“Капитан Райчо“ № 56 (петдесет и шест), ет. 2 (втори), обект 2-12 (две-дванадесет), разположен в югозападната част на втория етаж /четвърто ниво/ на сграда № 1 (едно), находяща се в поземлен имот с идентификатор 56784.523.901(пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно), с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: едно, с площ от 32.19 кв.м. (тридесет и две цяло и деветнадесет стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти по скица: на същия етаж – 56784.523.901.1.139; 56784.523.901.1.141, под обекта :56784.523.901.1.59, над обекта: 56784.523.901.1.204 и при граници по документ за собственост: от север – магазин 2-13, от изток – коридор, от юг – магазин 2-11 и от запад – външна стена на комплекса, с прилежащи части 1.289% (едно цяло двеста осемдесет и девет хилядни процента) идеални части от общите части на етажа и 0,166% (нула цяло сто шестдесет и шест хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, ведно с 0,166 %(нула цяло сто шестдесет и шест хилядни процента) идеални части от поземления имот с идентификатор 56784.523.901 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно), в който е построена сградата, подробно описан по-горе, като обектът е построен в сграда с идентификатор 56784.523.901.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно), представляваща „Търговски и административен комплекс със заведения за хранене и подземни гаражи“, построена на основание Разрешение за строеж № 103/19.04.2004 г. на гл. арх. на община Пловдив, одобрен на 10.08.2004 г. инвестиционен проект промени към него, одобрени на 18.04.2005 г., със застроена площ на сградата от 4620 кв.м. (четири хиляди шестстотин и двадесет квадратни метра), брой етажи – четири, с предназначение: сграда за търговия, построена в поземлен имот с идентификатор 56784.523.901(пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед в КККР, находящ се в гр.Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, ул.“Капитан Райчо“ № 56 (петдесет и шест), с площ от 6509 кв.м. (шест хиляди петстотин и девет квадратни метра), по скица и с площ от 6530 кв.м. (шест хиляди петстотин и тридесет квадратни метра) по документ за собственост, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс, с номер по предходен план 901 (деветстотин и един квадратни метра), кв.359 (триста петдесет и девет) по плана на Трета градска част, парцел IV (четвърто римско)- обществено застрояване, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 56784.523.903; 56784.523.9559; 56784.523.9562; 56784.523.902; 56784.523.9612; 56784.523.904, и при граници по документ за собственост: от север – ул.“Капитан Райчо“, от изток – УПИ II- обществено застрояване, от юг – улица, от запад – ул.“П.Д. Петков“ и УПИ I – обществено застрояване.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ЗАВЕДЕНИЕ - НАХОДЯЩО СЕ В ГР. АСЕНОВГРАД, ПЛ."АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ" 3, ЕТ.2, ОБЕКТ 2
Начална дата: 26.10.2020г.
Крайна дата: 26.11.2020г.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.92 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, девет, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-594/04.12.2009г. на Началник на СГКК - Пловдив, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к. 4230, пл. Акад. Николай Хайтов № 3 /три/, ет. 2 /две/, обект 2 /две/, предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ от 151,00 кв.м. /сто петдесет и един квадратни метра/, ведно с прилежащи части: 3,011 % ид.ч. /три цяло нула единадесет процента идеални части/ от общите части на сградата и 4,871 % ид.ч. /четири цяло осемстотин седемдесет и един процента идеални части/ от прилежащите общи части на магазините и офисите в сградата; ниво: 1 /едно/; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.518.162.1.95, 00702.518.162.1.94, 00702.518.162.1.93, 00702.518.162.1.91, под обекта: 00702.518.162.1.82, 00702.518.162.1.81, 00702.518.162.1.79, 00702.518.162.1.14, 00702.518.162.1.78, 00702.518.162.1.76, над обекта: 00702.518.162.1.113, 00702.518.162.1.112, 00702.518.162.1.114, 00702.518.162.1.115, 00702.518.162.1.116, 00702.518.162.1.68; стар идентификатор: няма.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ЗАВЕДЕНИЕ - НАХОДЯЩО СЕ В ГР. АСЕНОВГРАД, ПЛ."АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ" 3, ЕТ.3
Начална дата: 26.10.2020г.
Крайна дата: 26.11.2020г.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.68 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, шест, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-435/08.07.2009г. на Началник на СГКК - Пловдив, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к. 4230, пл. Акад. Николай Хайтов № 3 /три/, ет. 3 /три/, предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ от 195,00 кв.м. /сто деветдесет и пет квадратни метра/, ведно с прилежащи части: 3,228 % ид.ч. /три цяло двеста двадесет и осем процента идеални части/ от общите части на сградата и 5,222 % ид.ч. /пет цяло двеста двадесет и два процента идеални части/ от прилежащите общи части на магазините и офисите в сградата; ниво: 1 /едно/; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.518.162.1.69, 00702.518.162.1.112, 00702.518.162.1.113, 00702.518.162.1.115, 00702.518.162.1.67, под обекта: 00702.518.162.1.99, 00702.518.162.1.98, 00702.518.162.1.97, 00702.518.162.1.96, 00702.518.162.1.95, 00702.518.162.1.92, 00702.518.162.1.91, 00702.518.162.1.90, 00702.518.162.1.89, 00702.518.162.1.167, над обекта: 00702.518.162.1.35, 00702.518.162.1.121, 00702.518.162.1.34; стар идентификатор: няма.
още >>

<  1 2 3 4 5 6  >
ПРОДАЖБИ