РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 
 
Търсене По Категория
   
търси

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА НИВА,НАХОДЯЩА СЕ В С.КАЛОЯНОВО,ОБЛ.ПЛОВДИВ,МЕСТНОСТ
Начална дата: 21.09.2020г.
Крайна дата: 21.10.2020г.

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от Поземлен имот с идентификатор 35523.45.106 /тридесет и пет хиляди петстотин двадесет и три точка четиридесет и пет точка сто и шест/ по кадастралните карта и регистри на с. Калояново, общ. Калояново, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-732 / 15.10.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, за която няма издадена заповед за изменение, с адрес на поземления имот: местност КЕРЕМИДИТЕ, с площ: 10460 кв.м. /десет хиляди четиристотин и шестдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5 /пета/, стар номер: 045106, съседи: 35523.45.8, 35523.45.14, 35523.45.119, 35523.45, който съгласно акт за собственост представлява НИВА с площ от 10.461 дка (десет декара четиристотин шестдесет и един квадратни метра), пета категория, находяща се в местността „КЕРЕМИДИТЕ“ в землището на село Калояново, община Калояново, представляваща имот № 45106 (четиридесет и пет хиляди сто и шест) по плана на землището на село Калояново, община Калояново, при съседи: имот № 45105 – нива на насл. на Рангел Тодоров Кискинов, имот № 45014 – полски път на община Калояново, имот № 45008 – местен път на община Калояново, имот № 45003 – полски път на община Калояново.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА ГАРАЖ,НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ПЛОВДИВ,УЛ."КРЕСНА" 3,ЕТ.1
Начална дата: 21.09.2020г.
Крайна дата: 21.10.2020г.

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.522.345.1.15 /пет шест седем осем четири точка пет две две точка три четири пет точка едно точка едно пет/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000 /четири хиляди/, ул. Кресна № 3 /три/, ет.1 /едно/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.345 /пет шест седем осем четири точка пет две две точка три четири пет/, предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 25.30кв.м. /двадесет и пет квадратни метра и тридесет квадратни дециметра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.522.345.1.14; 56784.522.345.1.19; 56784.522.345.1.16; под обекта: няма; над обекта: 56784.522.345.1.2, а съгласно документ за собственост съставлява гаражна клетка, разположена в югозападната част на партерния етаж: първата от юг на север, със застроена площ от 25,30кв.м. /двадесет и пет квадратни метра и тридесет дециметра/, както и съответните идеални части от общите части на сградата.
още >>

 Публична продажба на парцел, находящ се в с. Царацово, община Марица, обл. Пловдив,местността ЧОРБАЛЪКА
Начална дата: 15.09.2020г.
Крайна дата: 15.10.2020г.

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 78080.63.34 (седемдесет и осем хиляди и осемдесет, точка, шестдесет и три, точка, тридесет и четири), находящ се в с. Царацово ЕКАТТЕ: 78080, община Марица, обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед № КД 14-16-386/12.06.2009г. на Началника на СГКК – Пловдив; Адрес на поземления имот: с. Царацово, п.к. 4204, местността ЧОРБАЛЪКА, с площ по кадастрална карта 5 752 кв.м. (пет хиляди седемстотин петдестет и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За складова база; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 063034, парцел 063033; Съседи: 78080.63.19; 78080.63.7; 78080.63.35; 78080.63.4; 78080.63.2. 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 78080.63.35 (седемдесет и осем хиляди и осемдесет, точка, шестдесет и три, точка, тридесет и пет), находящ се в с. Царацово ЕКАТТЕ: 78080, община Марица, обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед № КД 14-16-386/12.06.2009г. на Началника на СГКК – Пловдив; Адрес на поземления имот: с. Царацово, п.к. 4204, местността ЧОРБАЛЪКА, с площ по кадастрална карта 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За второстепенна улица; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 063035; Съседи: 78080.63.34; 78080.63.7; 78080.143.206; 78080.63.4. 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 78080.62.41 (седемдесет и осем хиляди и осемдесет, точка, шестдесет и две, точка, четиридесет и едно), находящ се в с. Царацово ЕКАТТЕ: 78080, община Марица, обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед № КД 14-16-386/12.06.2009 г. на Началника на СГКК – Пловдив; Адрес на поземления имот: с. Царацово, п.к. 4204, местността ЧОРБАЛЪКА, с площ по кадастрална карта 58 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За второстепенна улица; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 062041; Съседи: 78080.62.211; 78080.62.42;78080.62.12; 78080.62.210; 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 78080.62.42 (седемдесет и осем хиляди и осемдесет, точка, шестдесет и две, точка, четиридесет и две), находящ се в с. Царацово ЕКАТТЕ: 78080, община Марица, обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед № КД 14-16-386/12.06.2009 г. на Началника на СГКК – Пловдив; Адрес на поземления имот: с. Царацово, п.к. 4204, местността ЧОРБАЛЪКА, с площ по кадастрална карта 2 942 кв.м. (две хиляди деветстотин четиридесет и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За складова база; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 062042, парцел 062013; Съседи: 78080.62.41;78080.62.211; 78080.62.212; 78080.62.12.
още >>

 Публична продажба на парцел, находящ се в с. Царацово, община Марица, обл. Пловдив,местността ЧОРБАЛЪКА
Начална дата: 15.09.2020г.
Крайна дата: 15.10.2020г.

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 78080.61.21 (седемдесет и осем хиляди и осемдесет, точка, шестдесет и едно, точка, двадесет и едно), находящ се в с. Царацово ЕКАТТЕ: 78080, община Марица, обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед № КД 14-16-387/12.06.2009 г. на Началника на СГКК – Пловдив; Адрес на поземления имот: с. Царацово, п.к. 4204, местността ЧОРБАЛЪКА; С площ по кадастрална карта 21 687 кв.м (двадесет и една хиляди шестстотин осемдесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За складова база; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 061021, парцел 061014; Съседи: 78080.61.25; 78080.61.20; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 78080.61.25 (седемдесет и осем хиляди и осемдесет, точка, шестдесет и едно, точка, двадесет и пет), находящ се в с. Царацово ЕКАТТЕ: 78080, община Марица, обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед № КД 14-16-387/12.06.2009 г. на Началника на СГКК – Пловдив; Адрес на поземления имот: с. Царацово, п.к. 4204, местността ЧОРБАЛЪКА, с площ по кадастрална карта 1 212 кв.м. (хиляда двеста и дванадесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За второстепенна улица; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 061025; Съседи: 78080.137.208; 78080.62.210; 78080.61.21; 78080.61.20; 78080.61.199; 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 78080.62.39 (седемдесет и осем хиляди и осемдесет, точка, шестдесет и две, точка, тридесет и девет), находящ се в с. Царацово ЕКАТТЕ: 78080, община Марица, обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед № КД 14-16-387/12.06.2009 г. на Началника на СГКК – Пловдив; Адрес на поземления имот: с. Царацово, п.к. 4204, местността ЧОРБАЛЪКА, с площ по кадастрална карта 8 906 кв.м. (осем хиляди деветстотин и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За складова база; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 062039, парцел: 062030; Съседи: 78080.62.29; 78080.62.40; 78080.62.31; 78080.62.28; 78080.62.25 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 78080.62.40 (седемдесет и осем хиляди и осемдесет, точка, шестдесет и две, точка, четиридевет), находящ се в с. Царацово ЕКАТТЕ: 78080, община Марица, обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед № КД 14-16-387/12.06.2009 г. на Началника на СГКК – Пловдив; Адрес на поземления имот: с. Царацово, п.к. 4204, местността ЧОРБАЛЪКА , с площ по кадастрална карта 194 кв.м. (сто деветдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За второстепенна улица; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 062040; Съседи: 78080.137.208; 78080.62.31; 78080.62.39; 78080.62.29.
още >>

 Публична продажба на жилище, апартамент, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Клокотница" 48, ет. 3
Начална дата: 15.09.2020г.
Крайна дата: 15.10.2020г.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.935.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и дванадесет, точка деветстотин тридесет и пет, точка едно, точка две/, находящ се в гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота:гр.Пловдив, ул. „Клокотница„ № 48, ет.3 /трети/, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.512.935, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, с площ по кадастрална скица: 120 кв.м /сто и двадесет квадратни метра/, прилежащи части: 1/3 /една трета/ идеална част от тавана и общите части от сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта - 56784.512.935.1.1, над обекта - 56784.512.935.1.3, който обект съгласно титул за собственост представлява ЦЕЛИЯТ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от триетажна сграда със сутерен и гаражи, построена в гр.Пловдив, ул. „ Клокотница“№48, състоящ се от две стаи, хол, трапезария, готварна, баня, тоалетна, с обща застроена площ от 120 кв.м /сто и двадесет квадратни метра/, ведно с 1/3 /една трета/ идеална част от тавана и общите части от сградата съгласно чл.38 от ЗС, ВЕДНО със Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.935.1.4 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и дванадесет, точка деветстотин тридесет и пет, точка едно, точка четири/, находящ се в гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив по кадастралната карта и регистри, одобрени със ЗаповедРД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота:гр.Пловдив, ул. „ Клокотница „ № 48, ет.1 /първи/, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.512.935, с предназначение на самостоятелния обект:ГАРАЖ в сграда, брой нива: 1/едно/, с площ по кадастрална скица:15.30 кв.м / петнадесет цяло и тридесет стотни квадратни метра/ при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.512.935.1.5 и 56784.512.935.1.7, под обекта - няма, над обекта - 56784.512.935.1.1, който обект съгласно титул за собственост представлява ГАРАЖНА КЛЕТКА със застроена площ 15.30 кв.м / петнадесет цяло и тридесет стотни квадратни метра/, при граници: от север-дворно място, от юг-сутеренно помещение на Георги Д. Гоцев, от запад-коридор, от изток-дворно място, отгоре-жилищен етаж на Георги Д. Гоцев, разположена в североизточната част на сутерена на сградата.
още >>

<  1 2  >
ПРОДАЖБИ