РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 
 
Търсене По Категория
   
търси

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ОФИС - НАХОДЯЩ СЕ В ГР. АСЕНОВГРАД, ПЛ."АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ" 3, ЕТ.3, ОБЕКТ 5
Начална дата: 26.10.2020г.
Крайна дата: 26.11.2020г.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.67 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, шест, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-435/08.07.2009г. на Началник на СГКК - Пловдив, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к. 4230, пл. Акад. Николай Хайтов № 3 /три/, ет. 3 /три/, обект 5 /пет/, предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ от 90,00 кв.м. /деветдесет квадратни метра/, ведно с прилежащи части: 1,782 % ид.ч. /едно цяло седемстотин осемдесет и два процента идеални части/ от общите части на сградата и 2,883 % ид.ч. /две цяло осемстотин и осемдесет и три процента идеални части/ от прилежащите общи части на магазините и офисите в сградата; ниво: 1 /едно/; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.518.162.1.68, 00702.518.162.1.115, 00702.518.162.1.66, под обекта: 00702.518.162.1.89, 00702.518.162.1.90, 00702.518.162.1.91, 00702.518.162.1.88, 00702.518.162.1.87, над обекта: 00702.518.162.1.34, 00702.518.162.1.33; стар идентификатор: няма.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА - НАХОДЯЩА СЕ В С. ЦАЛАПИЦА, МЕСТНОСТТА "ГЪРБИЩА"
Начална дата: 23.10.2020г.
Крайна дата: 23.11.2020г.

1. ИМОТ № 145016 (сто четиридесет и пет хиляди и шестнадесет) с площ от 4,275 дка (четири декара двеста седемдесет и пет квадратни метра), по плана на землището на село Цалапица, община Родопи, област Пловдив, с начин на трайно ползване - кравеферма, находящ се в местността "Гърбища", пета категория, при граници и съседи : имоти № 145017 - кравеферма на Димитър Добромиров Янев, № 0000193 - полски път на община Родопи, №145003 - нива на Иван Рангелов Чаушев, №000983 - полски път на община Родопи и №145015 - нива на Христо Рангелов Байрев със следното ограничение : нефтопроводи и нефтопродукти за течни нефтопродукти за течни нефтопродукти за участъка с диаметър по-малък от 300мм. Охранителна зона на 75 м от две страни на тръбопровода, ведно с всички подобрения и приращения. 2. ИМОТ № 145017 (сто четиридесет и пет хиляди и седемнадесет) с площ от 4,275 дка (четири декара двеста седемдесет и пет квадратни метра), по плана на землището на село Цалапица, община Родопи, област Пловдив, с начин на трайно ползване - кравеферма, находящ се в местността "Гърбища", пета категория, при граници и съседи: имоти № 145016 - кравеферма на Димитър Добромиров Янев, №145015 - нива на Христо Рангелов Байрев, №145019 - нива на Христо Рангелов Байрев, №145018 - нива на Морфа Рангелова Николова, № 0000193 - полски път на община Родопи, ведно с всички подобрения и приращения.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА - НАХОДЯЩА СЕ В С. ЦАЛАПИЦА, МЕСТНОСТТА "СТОЕВСКО БРЕСТЧЕ"
Начална дата: 23.10.2020г.
Крайна дата: 23.11.2020г.

Животновъдна ферма с площ от 2,873 дка (два декара осемстотин седемдесет и три квадратни метра), шеста категория, местност "Стоевско брестче", съставляваща по плана на землището на село Цалапица, община Родопи, област Пловдив, имот № 235011 (двеста тридесет и пет хиляди и единадесет), при граници и съседи : имот № 235012 - нива на Живка Петрова Пенева, имот № 235010 - нива на Атанас Николов Джонгов,имот № 002047 - напоителен канал на община Родопи и № 001131 - напоителен канал на община Родопи.. Пазарната стойност на изнесения на публична продан имот е определена съгласно заключението на назначеното от ЧСИ Константин Павлов лицензирано вещо лице, и е 43 000 лева (четиридесет и три хиляди лева).
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. "ПЕТЪР СТОЕВ" 139, ЕТ. 6, АП. 14А
Начална дата: 23.10.2020г.
Крайна дата: 23.11.2020г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на: Апартамент № 14а /четиринадесет "А"/ по акт за собственост, със застроена площ от 75 кв.м. /седемдесет и пет квадратни метра/, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.531.5037.4.14 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, пет, нула, три, седем, точка, четири, точка, едно, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри № КД-14-16-1147/14.09.2009г. на Началник на СГКК - Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. Петър Стоев № 139 /сто тридесет и девет/, ет. 6 /шест/, ап. 14 А /четиринадесет "А"/, находящ се в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.531.5037 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, пет, нула, три, седем/, с предназначение: Жилище, апартамент, на едно ниво, състоящ се от коридор, дневна - столова с кухненски бокс, две спални, перално помещение, баня с тоалетна и две тераси, при граници и съседи: на същия етаж - самостоятелни обекти с идентификатори 56784.531.5037.4.15, 56784.531.5037.4.13, под обекта - 56784.531.5037.4.12 и 56784.531.5037.4.11 и над обекта - няма, ВЕДНО с Изба № 14 /четиринадесет/, разположена на сутеренен етаж, на кота - 2,50 м. /минус две цяло и петдесет стотни метра/, със застроена площ от 6,04 кв.м. /шест цяло нула четири квадратни метра, при граници: изба № 15, коридор, изба № 13 и изба № 17, както и 5,636 % /пет цяло шестстотин тридесет и шест хилядни процента/, равняващи се на 9,91 кв.м./девет цяло деветдесет и един квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, ВЕДНО с 15,58/228,41 ид.ч. /петнадесет цяло петдесет и осем върху двеста двадесет и осем цяло четиридесет и едно идеални части/ от подземен паркинг с площ от 228,41 кв.м. /двеста двадесет и осем цяло четиридесет и един квадратни метра/, съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.531.5037.4.19 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, пет, нула, три, седем, точка, четири, точка, едно, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри № КД-14-16-1147/14.09.2009г. на Началник на СГКК - Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. Петър Стоев № 139 /сто тридесет и девет/, на етаж - 1 /минус едно/, находящ се в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.531.5037.4 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, пет, нула, три, седем, точка, четири/ с предназначение: Гараж в сграда, на едно ниво, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.531.5037.4.21 и 56784.531.5037.4.20, под обекта: няма, над обекта: 56784.531.5037.4.17 и 56784.531.5037.4.18, с право на реално ползване на паркомясто № 4 /четири/, с площ от 15,58 кв.м. /петнадесет цяло петдесет и осем квадратни метра/, при граници на паркомястото: мяркомясто № 3, изба № 12 в Тяло "А" и застрояване в УПИ III-816, както и 12,950 % /дванадесет цяло деветстотин и петдесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж от поземления имот, заедно с 20/475 ид.ч. /двадесет върху четиристотин седемдесет и пет идеални части/ от поземления имот с идентификатор 56784.531.5037 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, пет, нула, три, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри № КД-14-16-1147/14.09.2009г. на Началник на СГКК - Пловдив, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, с адрес: гр. Пловдив, ул. Петър Стоев № 139 /сто тридесет и девет/, който имот е с предходен номер УПИ III - 816 /трети за имот с планоснимачен номер осемстотин и шестнадесет/, кв. 27 б /квартал двадесет и седем "Б"/, по регулационния план на кв. Христо Ботев - север, със стар идентификатор 56784.531.816, при граници и съседи, съгласно скица - имоти с идентификатори 56784.531.813, 56784.531.817, 56784.531.818, 56784.531.4591, 56784.531.3000 и 56784.531.5036.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ПАРЦЕЛ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ПЛОВДИВ, МЕСТНОСТ "ПРОСЛАВ"
Начална дата: 23.10.2020г.
Крайна дата: 23.11.2020г.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.249.33 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, две, четири, девет, точка, три, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п.к. 4000, местност „Прослав“, целият с площ от 962 кв.м. /деветстотин шестдесет и два кв.м./, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, категория на земята при неполивни условия: 4, стар идентификатор: няма, при съседи: 56784.249.61, 56784.249.34, 56784.249.31, 56784.249.56, номер по предходен план: 049033, парцел I-049029.
още >>

<  1 2 3 4 5 6  >
ПРОДАЖБИ