РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 
       Предложените по-долу процедури имат само информационен характер и са за Ваше улеснение.
       Подчертаваме, че процедурите не са задължителни, не обвързват Камарата на частните съдебни изпълнители и други съдебни изпълнители, не изчерпват всички правни хипотези в изпълнителния процес.
       Препоръчваме ползване на квалифицирана правна помощ за защита на Вашите интереси с оглед спецификата на конкретните казуси.
 • Издаване на изпълнителен лист
 • Образуване на изпълнително дело
 • Изпълнение на парични вземания – общи положения
 • Присъединяване на взискатели (кредитори) и разпределение на събрани суми
 • Изпълнение върху движими вещи, публична продажба
 • Изпълнение върху недвижим имот, публична продажба
 • Изпълнение върху вещи в съпружеска общност
 • Изпълнение върху вземания на длъжника – общи положения
 • Изпълнение върху трудовото възнаграждение на длъжника
 • Изпълнение върху дялове, акции и други ценни книжа на длъжника
 • Принудително отнемане на движими вещи
 • Въвод във владение на недвижим имот
 • Изпълнение на определено действие/бездействие
 • Изплащане на присъдена издръжка от държавата
 • Налагане на запор по обезпечителна заповед
 • Предаване на заложено имущество по реда на Закона за особените залози
 • Продажба на заложено имущество по реда на Закона за особените залози
 • Обжалване действията на частния съдебен изпълнител и защита по исков ред
ПРОДАЖБИ