РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

       Кантората на ЧСИ Константин Павлов е основана през 2006 г., след спечелване на първия конкурс по Закона за частните съдебни изпълнители.
 
       Районът на действие на ЧСИ Константин Павлов е в района на Окръжен съд Пловдив, съвпада с границите на Пловдивска област и обхваща територията на 18 общини - Пловдив, "Марица", "Родопи", Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Раковски, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисар.  

       В кантората на ЧСИ Константин Павлов е внедрена Система за управление на качеството (СУК) съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008.
       Одитът при въвеждане на СУК е извършен от Мoody International сертификат № Q111004 /31.10.2011 г.

       Екипът на кантората включва ЧСИ Константин Павлов, пълноправните помощник- ЧСИ Станимир Цветков, Галина Балючева, Васил Карев, юрисконсулти: Димка Ташева, Даниела Битлиева, Павлина Иванова, Павел Костадинов, Валентина Рускова, Звездалина Димитрова, Вера Томлекова, Васил Щерионов, Мариела Щерева, Райчо Костов, Зорница Бузова, Снежана Стоименова, Яна Делчева, Веселина Славова, Паулина Маршавелска необходимия брой сътрудници, финансисти, деловодители и призовкари. 

       Адресите на ЧСИ Константин Павлов са:


Кантора:
гр. Пловдив, 4000
Бул. „Шести Септември” № 219
тел./факс: 032/650 651
моб. тел. 0885 899 850


Офис:
гр. Пловдив, 4000
Ул. „Йоаким Груев” № 41 ет 1
тел./факс: 032/650 657
моб. тел. 0885 899 852
 

       Изразявам готовност за делова среща с Вас и/или упълномощени от Вас лица относно представяне на възможностите на кантората, организацията на работа съгласно СУК по ISO 9001:2008, както и условията за отдалечен достъп до деловодната система.

       Кантората има електронен достъп до регистри на държавни органи, съдържащи информация за длъжниците и тяхното имущество, както и възможност за справки в различни служби.
       В настоящия момент кантората има електронен достъп до Имотния регистър, съдържащ информация за сделки с недвижими имоти в 113 Служби по вписванията в различни градове на Р България (вкл. в Пловдив, София, Асеновград, Карлово, Първомай и др.), както и до Търговския регистър на Агенция по вписванията. Съгласно споразумение, сключено между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ЧСИ Константин Павлов, имаме електронен достъп до Национална база данни “Население”, поддържана от Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГРАО) към МРРБ. Достъпът позволява на частния съдебен изпълнител да прави справки за гражданското състояние на длъжника (наличие на брак, развод), за месторождението му, за родство, за постоянен и настоящ адрес. Съгласно сключен договор между ЧСИ Константин Павлов и Национален осигурителен институт (НОИ), имаме електронен достъп до националната база данни на НОИ по всяко време. Достъпът позволява на частния съдебен изпълнител да прави справки за наличието на трудово правоотношение на длъжника с работодател със седалище в която и да част на Р България.  
       Кантората разполага със собствен транспорт, осигуряващ бързо и лесно придвижване на частния съдебен изпълнител и на страните до обекти за изпълнение.  

       Кантората работи съвместно с частни съдебни изпълнители с други райони на действие в предвидените от закона случаи.
 
       Усилията на екипа на кантората са насочени към качество и бързина, усъвършенстване на вътрешните процедури, използване на модерни технически средства и ноу-хау при събиране на вземания от длъжници.

 

ПРОДАЖБИ