РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 
      За извършване на изпълнителни действия частният съдебен изпълнител събира такси, чийто размер е определен от Министерския съвет в Тарифа за таксите и разноските към ЗЧСИ.
      Таксите на частния съдебен изпълнител са еднакви по размер с таксите, предвидени в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата ..., по която работят държавните съдебни изпълнители.

      Частният съдебен изпълнител може да договоря с взискателя (кредитора) допълнително възнаграждение, когато конкретния казус представлява правна и фактическа сложност. Изплатеното възнаграждение в по-висок от тарифата размер не се смята за разноски по изпълнението и не се дължи от длъжника.

      Таксите и разноските по изпълнителното дело се плащат от взискателя (кредитора) и са за сметка на длъжника.

      Таксите и разноските се плащат от взискателя (кредитора) авансово - при образуване на изпълнителното дело и преди извършване на съответното изпълнително действие.

      Таксите се заплащат както следва:
 • по банкова сметка на частния съдебен изпълнител
 • с кредитна или дебитна карта чрез пост-терминал по банкова сметка на частния съдебен изпълнител
 • в брой в кантората на частния съдебен изпълнител.
  Страната, платила таксата, представя за прилагане по делото документ за внесената такса.
      За събиране на таксите и разноските по изпълнението се изготвя сметка в два или повече еднообразни екземпляра, единият от които се връчва на задълженото лице.

      Таксите съгласно Тарифата са:

          I. Обикновени такси
 1. За образуване на изпълнително дело - 20 лв.
 2. За цялостно проучване имущественото състояние на длъжника, набавяне на данни, документи, книжа и други, както и за определяне начина на изпълнение - 50 лв.
 3. За извършване на всяка една справка за длъжника и неговото имущество - 5 лв.
 4. За изпращане по пощата на призовка, препис от жалба, уведомление и книжа - 10 лв.
 5. За връчване на призовка, препис от жалба, уведомление и книжа, изявление на взискателя - 20 лв.
 6. За издаване на удостоверение - 5 лв.
 7. За издаване на препис от документ, съставен от ЧСИ - 2 лв. + 1 лв. за всяка следваща страница.
 8. За изготвяне на копие от изпълнителното дело - 10 лв.; за изготвяне на препис на изпълнително дело и предоставянето му на компетентния съд - 20 лв.
 9. За налагане на запор без извършване на опис, включително върху дял от търговско дружество - 15лв.
 10. За искане до съдията по вписванията за вписване или вдигане на възбрана - 15 лв.
 11. За присъединяване на взискател - 50 лв.
 12. За изготвяне на сметка за размера на дълга - 30 лв.
 13. За изготвяне и предявяване на разпределение - 30 лв.
 14. За овластяване на взискателя да предяви иск пред окр. съд по седалището на дружеството за неговото прекратяване - 20 лв.
 15. За извършване на продажба на безналични ценни книжа - 100 лв.
 16. За изпълнение на определено действие, предвидено в гл.45 от ГПК - 50 лв.

 17. Забележка: за осъществяване режим на лични отношения и предаване на дете - 50 лв.
 18. За предоставяне и възлагане на вземане за събиране или вместо плащане - 20 лв.
 19. За изпълнение на обезпечителни мерки - таксите, предвидени за съответните действия
 20. За предоставяне на документи и информация относно публична продан или продажбата Закона за особените залози (ЗОЗ) - 20 лв.
          II. Пропорционални такси
               Разноските са за сметка на длъжника, когато за тях е издаден документ или са вписани
          в протокола за извършване на съответното действие
 1. За извършване на опис на движими и недвижими имущества, включително на налични ценни книжа - 1.5% върху сумата, за която се иска изпълнението, но не по-малко от 50 лв.
 2. За принудително отнемане и предаване на движими вещи, включително на заложено имущество по Закона за особените залози - 2% върху цената на вещите, но не по-малко от 50 лв.
 3. За въвеждане във владение на недвижим имот - 1% върху цената на имота, но не по-малко от 200 лв.; за въвеждане във владение на семейно жилище - 50 лв.
 4. За изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот се събира такса 1.5% върху продажната цена, но не по-малко от 50 лв. и не повече от 3000 лв. Забележка: Таксата е за сметка на купувача.
 5. За извършване на публична продан на делбен имот или на заложено имущество по реда на ЗОЗ или на ГПК се събира такса 2% върху продажната цена, но не по-малко от 50 лв.
 6. За пазене на описано или дадено в обезпечение имущество:
  а/ когато имуществото не носи доход – от 50 до 100 лева за календарен месец;
  б/ когато освен пазене се осъществява и управление на имуществото – 20 на сто върху месечния доход от имуществото за периода на пазането, но не по-малко от 50 лв.
 7. За изпълнение на парично вземане таксата върху събраната сума е:
  1. до 100 лв. - 15 лв.
  2. от 100 до 1000 лв. - 15 лв. + 10% за горницата над 100 лв.
  3. от 1000 до 10 000 лв. - 105 лв. + 8% за горницата над 1000 лв.
  4. от 10 000 до 50 000 лв. - 825 лв. + 6% за горницата над 10 000 лв.
  5. от 50 000 до 100 000 лв. - 3225 лв. + 4% за горницата над 50 000 лв.
  6. над 100 000 лв. - 5225 лв. + 2% за горницата над 100 000 лв.
          III. Допълнителна такса
               За извършване от частния съдебен изпълнител на действие в неработно време, в почивни или
          празнични дни се събира допълнителна такса в размер 50% от таксата за съответното действие,
          с изключение на таксите по т. 20-24
ПРОДАЖБИ