РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 
       Разноските и таксите по изпълнителното дело се плащат от взискателя (кредитора) и са за сметка на длъжника.
       Разноските и таксите се плащат от взискателя (кредитора) при образуване на изпълнителното дело и преди извършване на съответното изпълнително действие.
       Разноските се заплащат както следва:
 • по банкова сметка на частния съдебен изпълнител
 • с кредитна или дебитна карта чрез пост-терминал по банкова сметка на частния съдебен изпълнител
 • в брой в кантората на частния съдебен изпълнител Страната, платила таксата, представя за прилагане по делото документ за внесената такса.
       За събиране на таксите и разноските по изпълнението се изготвя сметка в два или повече еднообразни екземпляра, единият от които се връчва на задълженото лице.

       Разноски съгласно Тарифата са разходите за:
 1. такси за получаване на информация и документи, свързани с длъжника и/или неговото имущество;
 2. банкови такси и комисионни;
 3. осигуряване на достъп, отваряне и затваряне на помещения;
 4. транспорт, пренасяне и охрана на иззети вещи;
 5. вещи лица;
 6. пазачи;
 7. преводачи и тълковници;
 8. премахване, унищожаване и запечатване на вещи;
 9. придвижване на частния съдебен изпълнител извън населеното място, където е неговата кантора – по 0.50 лева на километър, но не повече от 30 лева за едно действие, независимо дали то е изпълнено с едно или повече посещения
       Разноските са за сметка на длъжника, когато за тях е издаден документ или са вписани в протокола за извършване на съответното действие
ПРОДАЖБИ